VIZIJA I MISIJA SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

VIZIJA

Vodeća institucija u zdravstvenom sistemu republike Srbije za prevenciju i lečenje svih oblika hemijskih i nehemijskih zavisnosti, edukacije i naučno-istraživačku delatnost. Kroz kontinuiranu primenu novih svetskih doktrina, dostignuća i tehnologija u oblasti bolesti zavisnosti obezbeđuje se pružanje širokog spektra visoko personalizovanih zdravstvenih usluga i zdravstvene nege, koja je maksimalno prilagođena potrebama pacijenata i njihovim porodicama kroz integraciju lečenja, istraživanja i edukacije, koja našu ustanovu čini jedinstvenim mestom u kome pacijenti žele da se leče, studenti da uče, a zaposleni da rade.
 

MISIJA

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, kao referentna ustanova za bolesti zavisnosti, pomaže i koordinira korišćenje svih resursa zajednice u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, a takođe kontinuirano radi na smanjenju diskriminacije, stigme i otpora kojima su zavisnici izloženi u našem društvu.
 
Naša misija je preveniranje i smanjenje štete koju bolesti zavisnosti donose pojedincu, porodici i društvu u celini. Principi na kojima se bazira naš rad su:
 
  • briga o pacijentima i dobra ukslađenost zdravstvenih usluga koje pružamo sa potrebama pacijenata,
  • stalno unapređenje znanja i veština zaposlenih,
  • korišćenje najsavremenijih zdravstvenih metoda i tehnologije u dijagnostici i tretmanu bolesti zavisnosti,
  • naučnoistraživački rad i rad u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u cilju širenja broja edukovanih stručnjaka i mreže zdravstvenih ustanova za zdravstvenu zaštitu zavisnika,
  • kontinuirani razvoj, saradnja i poštovanje svih ličnosti, institucija i udruženja sa kojima radimo.                
 

Strateški plan