Zavisnici od psihoaktivnih supstanci zbog prirode svoje bolesti često se nađu u situaciji da krše zakon i  čine krivična dela koja su sankcionisana Krivičnim zakonom.Prepoznajući problem bolesti zavisnosti ne samo sa pravne strane već i sa sociomedicinske strane KZRS je predvideo mogućnost izricanja mera obaveznog lečenja narkomana/alkoholičara sa slobode. Imajući u vidu prirodu bolesti zavisnosti mere obaveznog lečenja narkomana / alkoholičara sa slobode su pre svega mere medicinskog karaktera.

S obzirom na specifičnosti bolesti zavisnosti kao i na specifičnosti samih mera lečenja, a uvažavajući sve individualne aspekte zavisnika SBZBZ je pokrenula  program Dnevne bolnice za mere lečenja narkomana i alkoholičara sa slobode, a u cilju što adekvatnije i što bržeg pružanja pomoći pojedincu i njihovim porodicama.

Zloupotreba i zavisnost od PAS multidimenzionalno utiče na razlčite appekte života te i njen treman nije jednostavan   Program DB se sastoji od individualnog i grupnog psihosocioterapijskog rada psihijatra i specijalnog pedagoga a po potrebi se uključuju  i multisisciplnarni tim naše ustanove   

Opšti cilj programa DB za mere obaveznog lečenja

  • uspostavljanje i održavanje apstinencije
  • rehabilitacija i resocijalizacija pacijenata
  • smanjenje i/ili eliminisanje kriminogenih aktivnosti a sa što uspešnijom socio medicinskom reintegracijom 

Program traje onoliko koliko traje i mera obaveznog lečenja.