Savremeni pristup u tretmanu bolesti zavisnosti uvažava potrebe pacijenta da se lečenje osnovne bolesti uskladi sa drugim aspektima njegovog života kao što su kontinuitet u obrazovanju, radnom angažovanju, staranje o porocici i  deci.

Stoga se, terapijski modaliteti koje nudi Dnevna detoksikaciona bolnica (DDB) sa svojim timom, smatraju pogodnim za sve pacijente koji su voljni da svoje lečenje započnu i sprovedu u vanbolničkim uslovima.

Kome je namenjena  tretman u DDB?

Pacijentima sa dijagnostikovanom zavisnošću od opijata, amfetamina, benzodiazepina ili udružene zavisnosti od više supstanci. U skladu sa procenom ordnirajućeg psihijatra i uz saglasnost pacijenta sprovodi se protokol lečenja koji može biti detoksikacija i uvodjenje ciljane farmakoterapije ili uključivanje na program supstitucije buprenorfinom u kontrolisanim uslovima.

Poželjno je da su pacijenti sa teritorije grada Beograda ili su u mogućnosti da borave tokom tretmana na teritoriji Beograda.

Važno je napomenuti da bi pacijenti tokom ove faze lečenja trebalo da budu u pratnji adekvatnog saradnika (člana porodice ili prijatelja).

Indikovano je da su pacijenti bez značajnih pratećih somatskih oboljenja (poremećaj funkcije rada jetre težeg stepena, akutne respratorne bolesti, zarazne bolesti).

Šta podrazumeva dnevni bolnički tretman?

Kraći boravak u bolnici u toku prepodneva tokom kog se obavlja razgovor sa pacijentom i ordnira neophodna terapija.

Terapijski protokol se uskladjuje individalno za svakog pacijenta i podrazumeva potpunu informisnaost pacijenta i saradnika sa svim postupcima i farmakoterapijom koja će se sprovoditi tokom lečenja.

Tokom tretmana sprovodi se psihijatriski intervju sa pacijentom i saradnikom i po potrebi kompletna dodatna dijagnostika i procedure poput laboratorijskih analiza, detekcije urina na supstance, virusološke analiza (Hepatitis C, HIV infekcija), kao i upućivanje na konsultativni pregled psihologu, socijalnom radniku, specijalnom pedagogu.

Tretman obuhvata i psihosocijalnu pomoć pacijentu i zavisničkoj porodici u kriznimoj situaciama.

Produbljuje se motivacija pacijenta i saradnika za uključivanje u programe lečenja i protrahovane rehabilitacije zavisnika po uspostavljenoj apstinenciji koji su nude u okviru Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti

Koliko traje lečenje?

Protokoli lečenja se uskladjuju sa težinom kliničke slike i adiktivnim obrazcem konzumiranja supstance i podrazumeva Fazu detoksikacije i Fazu stabilizacije i osnaživanja rehabilitacionih potencijala.

Faza detoksikacije u proseku traje 14 do 21 dan i fokusirana je na farmakoterapijske procedure kojima se pacijentu omogućava da u komfornom okruženju i bez neugodnih pratećih simptoma uspostavi apstineneciju. Takodje, pacijentima koji se uključuju na program susptitucije buprenorfinom, pruža se mogućnost da uspostave stabilnu dozu održavanja bez boravka na bolničkom lečenju.

Faza stabilizacije traje do 2 meseca i podrazumeva postepenu redukciju farmkoterapije, jačanje primarnih potencijala pacijenta, motivacaje za protrahovanom apstinecijom i sprovodjenje suportativnih tehnika sa ciljem zadržavanja pacijenta u programu lečnja i rehabilitacije.