Ukoliko ste u dilemi da li vi ili neko iz vašeg okruženja ima problem zavisnosti od psihoaktivnih supstanci odgovorite na sledećih deset pitanja.
Ova pitanja se odnose na informacije o  potencijalnoj zavisnosti od droga.
Pažljivo pročitajte svaku izjavu i odlučite da li je vaš odgovor „Da“ ili „Ne“. 
Različite klase droga mogu uključivati: opioide (heroin, ilegalni buprenorfin i metadon), kanabinoide (marihuana, hašiš), sedative (npr Bensedin, Bromazepam), kokain, stimulansi (amfetamini), halucinogene (LSD), isparivača (bronza, lepak).
Odgovorite na svako pitanje. 
 
1. Da li ste koristili druge lekove osim onih potrebnih za lečenje i onih koje je propisao lekar?
DA   NE
2. Da li zloupotrebljavate više od jedne droge u isto vreme?
DA   NE
3. Da li uvek možete da prestanete da koristite drogu kada želite?
DA  NE
4. Da li ste imali „zamračenja“ ili „flešbekove“ kao rezultat upotrebe droge?
DA  NE
5. Da li se ikada osećate loše ili krivim zbog toga što koristite drogu?
DA  NE
6. Da li se vaš supružnik (ili roditelji) ikada žale na vašu upotrebu droge?
DA  NE 
7. Da li ste zanemarili svoju porodicu zbog upotrebe droge?
DA  NE
8. Da li ste se bavili nezakonitim radnjama u cilju pribavljanja droge?
DA  NE
9. Da li ste ikada osetili simptome krize kada ste prestali da uzimate drogu?
DA  NE 
10. Da li ste imali zdravstvene probleme kao rezultat upotrebe droga (npr. gubitak pamćenja, hepatitis, konvulzije, krvarenje)?
DA  NE
 
Ukoliko je odgovor na bar dva pitanja iz prethodnog upitnika DA neophodno je da potražite stručnu medicinsku pomoć.
 
U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti prvi kontakt sa pacijentom i proces lečenja započinju u Odseku za dijagnostiku i lečenje zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.
U ovom odseku se poremećaj zavisnosti dijagnostikuje i procenjuje, a medicinsko osoblje dodatno motiviše pacijenta za lečenje u okviru nekog od dostupnih programa koje nudi ova ustanova (ambulantni tretman, bolničko lečenje, devne bolnice). 
Pored dijagnostike i pipreme za upućivanje na dalji tretman, u okviru ovog odseka sprovodi se i individualni psihoterapisjki i socioterapijski rad kao i farmakoterapijska podrška koja je u skladu sa savremenim trendovima lečenja bolesti zavisnosti.
Individualni pristup svakom pacijentu je sveobuhvatan i u njemu učestvuju stručnjaci različitih specijalnosti-psihijatar, neurolog, internista, socijalni radnik, psiholog, specijalni pedagog.
Na raspolaganju su i usluge naše laboratorije- toksikološke analize urina, biohemijske i virusološke nalize krvi uz dobrovoljno i poverljivo savetovanje za HIV i HCV.
 
Nakon inicijalne dijagnostičke evaluacije i konzilijarnog pregleda pacijent nastavlja tretman u okviru nekog od programa Specijalne bolnice.
 
 
U ambulantnim uslovima, a u okviru ovog odseka sprovode se i sledeći terapijski programi:
  1. Detoksikacija opijttakih zavisnika buprenorfinom
  2. Detoksikacija opijatskih zavisnika novim lekom Bulnexo (buprenorfin/nalokson)
  3. Supstituciona terapija buprenorfinom
  4. Supstituciona terapija metadonom
 
Pristup lečenju svakog pacijenta je individualizovan, integrativan i orijentisan na osobu.