Стање и промена средстава на дан 06.05.2021.

 

 

Рачун основних и сопствених средстава

  Предходно стање        Уплата       Исплата     Ново стање  
                     
  840-669661-15  

21.906.317,78

 

13.482,74

  

 

  21.919.800,52
   840-669667-94  

133.535,33

      71.187,92   62.347,41  
  Укупно:   22.039.853,11   13.482,74   71.187,92   21.982.147,93

Извршена плаћања по наменама и повериоцима

 Намена            Поверилац       Износ  
           
Зарада запослених   april 3   71.187,92  
Превоз запослених      

 

 
Лекови        
Мед. лабораторији. матријал        
Храна за пацијенте        
Енергенти          
Остали материјал          
Остали трошкови      

 

Укупно      

71.187,92