Dnevna bolnica

U Dnevnu bolnicu se uključuju:

 1. Zavisnici od alkohola koji su uspešno prošli pripremnu fazu u dispanzerskim uslovima (uspostavljena apstinencija i saradnja sa networkom).
 2. Pacijenti po završenom  hospitalnom tretmanu, po proceni tima.
Neophodni  uslovi za uključivanje u rad Dnevne bolnice: odsustno kognitivnih oštećenja koje bi ometalo praćenje  programa Dnevne bolnice,  prisustvo adekvatnog saradnika i posedovanje potencijala za rad u grupi.

U Dnevnoj bolnici paralelno se odvijaju dva osnovna programa (u zavisnosti ko se uključuje kao saradnik u lečenju).

 • Psihoedukativni program
 • Rad sa porodicom

Ciljevi:

 • Potpuna i kontinuirana apstinencija od alkoholnih pića i drugih PAS.
 • Potpuna reintegracija  na psihičkom, porodičnom, profesionalnom i širem socijalnom nivou.
 • Akcenat je na modifikaciji porodičnog sistema- redefinišu se porodična pravila, uloge, poboljšava komunikacija i raskida se sa patološkom homeostazom.
  Terapija porodice se proširuje na mrežu (network) osoba značajnih za pacijenta-šira familija, prijatelji, komšije, kolege i rukovodioci sa posla, zdravstveni radnici stoga se fokus terapije proširuje na čitav ekosistem.

Grupe su otvorenog tipa, traju 180 min.

Faze:

Uvodno predstavljanje: posle nekoliko dana od ulaska u grupu pacijent sa saradnikom (bračni drug, roditelj, brat-sestra, rođak, kolega sa posla, socijalni radnik, prijatelj). Pacijent iznosi opšte podatke, neposredni razlog dolaska lečenje i predstavlja saradnika.
Informativno predstavljanje: obavlja se treće do četvrte nedelje od ulaska pacijenta u grupu. U ovoj fazi pacijenti  manifestuju najsnažnije  otpore koji  se delimično prevazilaze konfrontacijom  kako terapeuta tako i članova grupe pacijenata ranije uključenih u lečenje.  
Ispit iz alkoholizma: Posle 6 nedelja  svakodnevnog rada  i aktivnog učešća pacijent i saradnik u lečenju polažu ispit sa ciljem kompletne edukacije i lašeg sagledavanja razvoja, održavanja i posledica sopstvenog   alkoholizma. 
Veliko predstavljanje:  Samo za bračne partnere, nedelju dana po ispitu. Sagledavanje sopstvenog alkoholizma u potpunosti, akcenat na uočavanju razlika u mišljenju pre i u toku terapije, i zdravog tumačenja svog zavisničkog  ponašanja.
Rezime: Obavlja se posle 7 do 8 nedelja. Analziraju se tok sopstvenog lečenja, otpori, ključne momenti koji su doveli do uvida. Pravi se plan rehabilitacije, sa terapijskim ciljem, koji obuhvata sve promene na ličnom, profesionalnom, porodičnom i širem planu.

Po tretmanu u DB, timski se procenjuje da li će pacijent nastaviti lečenje u rehabilitacionoj grupi,  ili KLA (pacijenti sam manje potencijala).

Rehabilitacione grupe:

Po tretmanu u DB, timski se procenjuje da li će pacijent ići u Klub ili rehabilitacione grupe.
Ciljevi: održavanje i dalje pobaljšavanje postignutih promena.(rehabilitacija,  resocijalizacija i ponovna adekvatna reintegracija u društvo).

Sve što je sada naučeno treba primeniti u praksi, uz neizostavnu terapeutsku  i grupnu podršku!
Grupe su otvorenog tipa. Rad se obavlja  jednom nedeljno, u popodnevnim časovima u trajanju od 90 min., sa saradnicima u lečenju, u toku narednih godinu do dve dana. Na samom početku pacijent sa saradnikom ima predstavljanje, pri kome ističe šta su prioritetni problemi i pravi plan sa terapeutom i grupom.a na kraju programa rezime koji predstavlja evaluaciju svega što je do sada urađeno (na planu komunikacija i uloga, emocija, partnerskih realcija i seksualnih odnosa, materijalnog aspekta, i socijalnih kontakata porodice). 
Terapijska podrška je u cilju:
podsticanja rada na samom sebi:
jačanje pozitivne lične samoprocene, sigurnosti,
jačanje uvida u sopstavene potencijale,
jačanje svesti o vlastitim potrebama,
ukidanje loših navika,
razvijanje odgovornosti,
suzbijanje probijanja bilo kakvog oblika starog ponašanja,
rad na stavovima i sistemu vrednosti,
prepoznavanje svojih emocija i adekvatno izražavanje,
prevazilaženje stresa,
o strahovima,
strukturisanje slobodnog vremena,
prepoznavanje vlastitih interesovanja,
podsticanja rada na odnosima sa bliskim osobama:
poboljšanje komunikacija,
određivanje jasnih granica,
tolerancija i usaglašavanje, prevazilašenje konflikata,
prevazilaženje kriza,
poboljšanje partnereskih relacija i seksualnih odnosa,  
stvaranja pozitivne emotivne klime unutar porodice,
redefinicija porodičnih uloga i promena porodičnih stavova,
uspešno roditeljstvo,
resocijalizacija porodice,
rad na planiranju sa svrhom stabilnog ekonomskog funkcionisanja porodice.

u odnosu na spoljnju sredinu:
kako  se uspešno uklopiti i napredovati,
odoleti negativnim izazovima,
odnosi sa autoritetima.
Postoje tri modaliteta:

 • Produžena grupa bračnih parova
 • Produžena grupa samaca
 • Produžena grupa žena

Posle završenog tretmana  u rehabilitacionim grupama pacijenti se sa saradnicima uključuju se u Klub lečenih alkoholičara.

Klub lečenih akoholičara (KLA)
 
Socioterapijska grupa za lečenje, rehabilitaciju i resocijalizaciju alkoholičara i njihove okoline. Osnovni zadatak KLA je da olakša i osigura potpunu i trajnu apstinenciju i maksimalnu moguću rehabilitaciju i resocijalizaciju svih članova.
Klub čine pacijenti koji su završili intenzivnu fazu lečenja u Dnevnoj bolnici, rehabilitacionu fazu ili pak pacijenti koji su bili na manje zahtevnim dispanzerskim programima.
Rad KLA se odvija u dva smera: rad na obrađivanju obaveznih tema iz oblasti alkoholizma i drugih oblasti koji se odvija u instituciji i rad na planu pravilnog korišćenja slobodnog vremena koji se odvija van institucije i obuhvata saradnju sa drugim klubovima, rekreativnie aktivnosti, sportska takmičenja, kulturne aktivnosti.  

Manje zahtevni programi

Programi su manje zahtevni po tempu rada i /ili sadržaju, prilagođeni su pacijentu i saradniku, radi se korak po korak.
Obuhvataju:

 • Pacijente i saradnike koji iz tehničkih razloga me mogu svaki dan pohađati program Dnevne bolnice. Ova kategrija pacijenata dolazi jednom nedeljno kod defektologa na psihoedukativni program a potom se uključuje u Stabilizacione grupe ili Klub.
 • Starije pacijente koji dolaze sa saradnikom na individulani psihoedukativni program (akcenat je na edukaciji saradnika, a težište rada sa pacijentom je uspostavljanje apstinencije i higijensko dijetetskog režima uz učestalu kontrolu zdravstvenog stanja u nadležnom Domu zdravlja).
 • Samce ili pacijente čiji su saradnici ostareli roditelji. Po hospitalnom tretmanu ovi pacijenti dolaze jednom nedeljno na psihoedukativni program, u pratnji saradnika ili predstavnika radne organizacije. Averzivna terapija se ordinira u RO. Po završenom individulanom psihoedukativnom tretmanu koji se obavlja uz rad pacijenti se uključuju u grupu samaca ili KLA.
 • Recidiviste i pacijente sa slabim rehabilitacionim potencijalima. Oni su uključeni u Harm reduction grupu koja se održava jednom nedeljno. Prioritetni zadaci ove grupe su smanjiti štetu koja bi nastala neblagovremenim javljanjem na lečenje, održavati pacijenta u apstinenciji, redukovati alkoholičarsko ponašanje na mihnimum, stvoriti svest o potrebi što ranijeg  javljanja na lečenje pri propijanju.