Tretman je namenjen lečenju nehemijskih, ponašajnih (bihejvioralnih) zavisnosti, kao što su patološko kockanje, zavisnost od interneta, zavisnost od mobilnih telefona, zavisnost od kupovine i slično.

Specifičan psihoterapijski program u našoj ustanovi dostupan je od 2010.g. i na njega smo  ponosni, jer je jedini na našim prostorima koji je namenjen isključivo ljudima sa problemom zavisnosti od određenih posebnih načina ponašanja. Najveći broj onih koji traže pomoć od nas imaju problem sa patološkim kockanjem.

Radi se o grupnom psihoterapijskom radu. O našim klijentima brine tim stručnjaka koji je oblikovan dugogodišnjom praksom i stručnim usavršavanjima. Program se sprovodi kroz nekoliko faza:

Prvi pregled: Nakon zakazivanja (telefonski, lično ili preko lekara opšte prakse) obavlja se specijalistički pregled i dijagnostika. Po potrebi  se pacijenti upućuju na laboratorijske  i konsultativne preglede. Prema proceni psihijatra i u dogovoru sa pacijentom planira se lečenje u Dnevnoj bolnici ili individualni tretman.

Dnevna bolnica: Odvija se po principima grupne kognitivno-bihejvioralne terapije, uz elemente porodične psihoterapije i socio-terapije. Grupe su velike, otvorenog tipa ( novi pacijenti se  kontinuirano uključuju, a oni koji postižu očekivane ciljeve napuštaju grupu i prelaze u narednu fazu lečenja) . Preporučuje se aktivno učešće članova porodice. Tretman traje minimum dve godine i podrazumeva tri faze lečenja.

Prva faza traje do 6 meseci. Grupe se održavaju dva puta nedeljno od 9h do 13h. Cilj ove faze lečenja je da pomognemo pacijentima:

 • da stabilizuju apstinenciju;

 • da se autentično motivišu za lečenje;

 • da nauče bitne stvari o svojoj bolesti (Teme: kako bolest nastaje i kako se održava, zavisnički obrasci ponašanja, iluzija kontrole, disfunkcionalna uverenja, krize...)

 • da postignu promene u ponašanju koje ih remeti u svakodnevnom životu ( poboljšaju kontrolu impulsa, smanje anksioznost, nauče da preuzimaju odgovornosti za sopstveno ponašanje, prihvate princip realiteta, strukturišu vreme, izbegnu rizike...)

 • da promene  sistem vrednosti (naročito odnos prema novcu)

 • da poboljšaju odnose sa partnerom i porodicom ;

Druga faza  (radimo on line) traje oko godinu dana. Grupe se održavaju jedanput nedeljno od

17h do 19h. Cilj ove faze je rehabilitacija pacijenata. Radimo na:

 • prepoznavanju kriza, prevenciji relapsa

 • uključivanju u društvo (Teme: snalaženje u rizičnim situacijama, automatske misli i racionalna korekcija, tehnike relaksacije, asertivna komunikacija)

 • daljem poboljšanju odnosa u porodici (redefinisanje uloga, poboljšanje komunikacije i odnosa izmedju polova i generacija u porodici, izmene zavisničkih obrazaca ponašanja u porodici);

Treća faza (on line) traje takođe oko godinu dana. Grupe se održavaju dva puta mesečno od 17h do 19h.

Cilj je resocijalizacija, pacijentima pomažemo da poboljšaju radne kapacitete, socijalnu i profesionalnu funkcionalnost.

Klub lečenih patoloških kockara

U našoj ustanovi osnovan je socioterapijski Klub lečenih patoloških kockara, koji predstavlja  nastavak tretmana. U  klub se upućuju pacijenti koji su uspešno prošli predviđen program lečenja u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Aktivnosti kluba usmerene su  ka daljoj rehabilitaciji i resocijalizaciji pacijenata i  podržavanju zdravih i funkcionalnih obrazaca ponašanja u širem društvenom kontekstu. Klub radi po principima otvorene socio-terapijske grupe; pacijenti su organizatori i nosioci svih aktivnosti uz obavezno prisustvo, superviziju i pomoć terapeuta Dnevne bolnice.

Pravila lečenja Dnevne bolnice za nehemijske zavisnosti
 1. Zabranjeno je  igrati bilo kakve „igre na sreću“, tj. kockati se.

 2. Zabranjeno je konzumiranje psihoaktivnih supstanci sem propisane terapije od strane lekara.

 3. Neophodno je izbegavati druženje sa osobama koje se kockaju  i mesta gde se kocka.

 4. Važno je upoznati najbližu okolinu (ljude koji su nam značajni i kojima smo mi značajni) da se lečimo od bolesti zavisnosti.

 5. Treba pomoći osobama koje su u psihičkoj krizi tokom lečenja, ali ako su u recidivu pomaganje treba prepustiti stručnjacima.

 6. Svaki dan bez kocke je kapital.

 7. Svaki dan reći sebi „Danas se neću kockati“!

 8. Potebno je biti na oprezu, prepoznati psihičku krizu, razgovarati o njoj sa najbližima i terapeutom i rešiti je na pravi način.

 9. Uvek misliti na mogućnost recidiva i sprečiti ga maksimalnim zalaganjem!

Ovo ne treba samo znati već i primenjivati!!!!
Tim stručnjaka koji realizuje ovaj program čine:
Dr sci.med Olivera Sbutega Filipović, specijalista psihijatarije, Rukovodilac Dnevne bolnice za nehemijske zavisnosti
Dr Jelena Popović, specijalista  psihijatarije 
Dr Đorđe Popović, klinički lekar na specijalizaciji iz psihijatrije
Ljiljana Pavlović, diplomirani socijalni radnik
Ksenija Roganović, diplomirani psiholog
 
Suzana Baškot,  odgovorna med.sestra 
Snežana Bogdan, med.sestra
 
Kont.tel.  3671 429 lok. 148, 136;   064 49 49 037