U sklopu Kontinuirane medicinske edukacije (KME) odobren je kurs od strane Zdravstvenog saveta Srbije (broj: 153-02-4254/2015-01) pod nazivom: "Zavisnost od benzodiazepina-od terapijski opravdanog do zavisničkog modela" i isti je održan 09.12.2016. godine u prostorijama Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu, ulica Teodora Drajzera 44.

Seminar su osmislili i kreirali lekari naše ustanove: Prim. mr. sc. dr. Mira Kovačević, mr sci dr Snežana Alčaz, Dr Aleksandar Vujošević, Dr Nataša Dostanić, Dr sci med Svetlana Vučečetić Arsić.

Seminar je bio fokusiran na teme koje obuhvataju: Racionalnu upotreba benezodiazepina (BZ) u medicinskoj praksi, upotreba i zloupotreba benzodiazepina u bolestima zavisnosti, zloupotreba benzodiazepina u tretmanu neurotskih poremećaja,rano perepoznavanje zavisnosti od BZ i terapiske strategije i protokoli za lečenje zavisnosti od ovih medikamenta. U okviru ovog kursa tematika je tretirana u skladu sa savremenim protokolima i usgalašena sa smernicama nacionalnih vodiča i dobre kliničke prakse iz ove oblasti.Pored predavanja polaznicima kursa su bile prezentovane i radionice kroz koje su usvojana nova saznanja, koncepti i strategije u racionalnoj primeni